em học kế toán

  1. phươn pham

    giúp e bài tập kế toán doanh nghiệp với ạ

    Bài số 6 Tài liệu tại 1 doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính thuế GTGT theo phương pháp KKTX, trong tháng 3/N như sau (1.000 đồng); I. Tình hình đầu tháng - Tồn kho thành phẩm: - Sản phẩm A: 11.500 C, giá thành thực tế: 20 - Sản phẩm B: 15.000 C, giá thành thực tế: 10...