Mỗi tuần một chuyên đề

giá đất được trừ

  1. HaiTam

    NĐ 49/2022 sửa đổi giá đất được trừ và hoàn thuế dự án đầu tư

    Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số...