giá ngành nhựa

  1. U

    Tính giá trong ngành nhựa

    Kính mong các anh chị cho mình kinh nghiệm về việc tính giá trong ngành nhựa: nên dùng cách nào để chính xác và dễ tính, hiện tại bên mình đang tập hợp chi phí nguyên phụ liệu, sau đó cộng với chi phí chung, tỷ lệ lãi dự kiến để ra giá bán, không biết các anh chị có ý kiến ntn về cách tính giá...