#giá thành #phân bước

  1. G

    Tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính và không tính giá tính giá thành nửa thành phẩm

    Mình có bài tập về tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính và không tính giá thành nửa thành phẩm, mình làm theo phương pháp những số liệu ra không khớp nhau. Mình đăng bài làm của mình, mong có mọi người chỉ giúp mình chỗ sai xót trong cách làm. Một DN sx sp A phải trải qua 2 giai...