hàm count

  1. P

    Cách tính tổng sau khi filter trong excel

    Cách tính tổng sau khi filter trong excel, đếm số dòng trong excel sau khi filter hay cách dùng hàm sum, count, ... sau khi lọc dữ liệu:
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video