#haomontscđ

  1. Kaikevn

    Hao mòn lũy kế là gì? Cách tính giá trị hao mòn tài sản cố định

    Hao mòn tài sản cố định (TSCĐ) là sự giảm dần giá trị của TSCĐ do tham gia sản xuất kinh doanh, do hao mòn tự nhiên, do tiến bộ khoa học kỹ thuật,… trong quá trình hoạt động của TSCĐ. Lũy kế là gì? Lũy kế (Commulative) là số liệu được tính toán và cộng dồn lại theo từng kỳ. Số liệu sau khi đã...
  2. H

    Tính nguyên giá và hao mòn TSCĐ

    E vừa thi có 1 câu này, mn giúp em với: cho tình huống cụ thể tại 1 đơn vị sự nghiệp X( đơn vị thành lập năm 2016 theo qđinh của UBND tỉnh A) như sau: Tháng 2/2017 đơn vị X nhận được 1 TSCĐ của UBND tỉnh cấp, tài sản này đã đc UBND tỉnh sử dụng từ năm 2012. Khi bàn giao tài sản này UBND tỉnh A...