#haomontscđ

  1. H

    Tính nguyên giá và hao mòn TSCĐ

    E vừa thi có 1 câu này, mn giúp em với: cho tình huống cụ thể tại 1 đơn vị sự nghiệp X( đơn vị thành lập năm 2016 theo qđinh của UBND tỉnh A) như sau: Tháng 2/2017 đơn vị X nhận được 1 TSCĐ của UBND tỉnh cấp, tài sản này đã đc UBND tỉnh sử dụng từ năm 2012. Khi bàn giao tài sản này UBND tỉnh A...