hóa đơn ủy thác nhập khẩu

  1. V

    Các ghi hóa đơn trả hàng Ủy thác nhập khẩu tiền USD + thuế NK + VAT

    Dear các bác! Bên A ủy thác cho bên B nhập khẩu hàng, bên A sẽ thanh toán tiền hàng là X USD và tiền thuế NK là Y VNĐ +VAT là Z đồng cho bên B ( bên B nộp hộ thuế NK + VAT). Tỷ giá tính thuế và tỷ giá giao dịch thực tế không giống nhau. Khi xuất hóa đơn trả hàng cho bên A thì bên B phải viết...