hocviecchuaxong

  1. L

    Hạch toán mua bán cây cao su

    Anh chị nhiều kinh nghiệm cho em hỏi vấn đề sau ạ: Công ty mua cây cao su thanh lý sau đó bán lại cây cao su đó luôn thì hạch toán như thế nào ạ
  2. Nam 47

    Thắc mắc về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

    Mọi người cho em hỏi khi mình chi ra 1 khoản tiền A để mua tài sản cố định. Khoản tiền A này bảo gồm cả thuế VAT 10%. A= B + 10%*B vậy giá trị tài sản là B Khi lên báo cáo lưu chuyển tiền tệ đưa B vào mục II.1 - tiền chi để mua sắm xây dựng TSCD vậy dòng tiền của mình không thể hiện 10% thuế ạ