htkk

  1. DuongLanVi

    Tải về HTKK 3.8.3 và QTTNCN 3.3.1 mới nhất hiện nay

    1. Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.8.3 mới nhất hiện nay Nội dung nâng cấp của phiên bản HTKK 3.8.3 so với các phiên bản trước 3.8.2 như sau: TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.3; ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.3; ứng dụng...