ihtkk

  1. phantuannam

    Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0

    TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0 đáp ứng Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng...