Mỗi tuần một chuyên đề

kỹ năng làm việc

  1. hai2hai

    10 kỹ năng mà nhà tuyển dụng quan tâm nhất

    10 KỸ NĂNG MÀ NHÀ TUYỂN DỤNG QUAN TÂM NHẤT: >> Dành cho mọi đối tượng. >> Đối với từng vị trí ứng tuyển, sẽ có kỹ năng quan trọng hơn kỹ năng khác. >> Thứ tự chỉ mang tính liệt kê, không mang tính ưu tiên