kế toán thực hành

  1. A

    Kế toán thực tế chuyên sâu

    Các chủ đề kế toán chuyên sâu, phù hợp thực tiễn, đáp ứng được nhiều yêu cầu của bạn. https://www.facebook.com/profile.php?id=100010145324578 . Thuế NhàThầu Nước Ngoài (“NTNN”) (i) Tỷ giá quy đổi doanh thu tính thuế NTNN Theo Công văn số 2935/TCT-CS ngày 3/7/2017, tỷ giá tính thuế NTNN từ ngày...