kh tscđ

  1. D

    Xin hỏi về mẫu đăng ký trích khấu hao nhanh gửi ra cục thuế????

    >>>>> Mong cả nhà giúp đỡ..!!! Công ty mình làm bên xây lắp và đang khấu hao 1 số máy móc thi công theo phương pháp đường thẳng.Trong đó có 1 cái vận thăng nâng hàng mình đang để KH 8 năm theo khung Kh của BTC. Nhưng giám đốc đang yêu cầu từ năm sau sẽ khấu hao nhanh vận thăng đó, theo như mình...