khacnhau

  1. N

    HỎI ĐÁP VỀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA THÔNG TIN DỮ LIỆU CỦA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÁC NĂM LIỀN NHAU

    Em chào các anh chị, hiện tại em đang học về đọc và sử dụng báo cáo tài chính. Em có một cái sự thấy khá khác lạ, khi em đọc một bản báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn IPA năm 2011 và một bản báo cáo tài chính cũng của Tập đoàn IPA năm 2012, thì số liệu doanh thu hàng bán và cung cấp dịch...