lao động tièn lương

  1. T

    ho so dang ky thang bang luong cua chi nhanh

    mọi người ơi giúp em với. cty em thành lâph chi nhánh mới. em làm hồ sơ đăng ký thang bảng lương cho chi nhánh thì ai là người ký? đại diện pháp luật của chi nhánh hay đại diện pháp luật của tổng công ty. tại bên phòng ldtbxh yêu cầu tổng cty ký mà những chi nhánh trước của cty em thì trưởng chi...