lắp đặt nồi hoi

  1. N

    lắp dặt nồi hơi,mua than về đốt

    công ty minh mua than về đốt nồi hơi trong sản xuất hàng may mặc phải định khoản sao vậy nhỉ,có anh chị nào j biết gúp minh với. và tháo dỡ lắp đặt nồi hơi nữ thì ddihj khaonr tn nhỉ