lọc dữ liệu

 1. P

  Cách tính tổng sau khi filter trong excel

  Cách tính tổng sau khi filter trong excel, đếm số dòng trong excel sau khi filter hay cách dùng hàm sum, count, ... sau khi lọc dữ liệu:
 2. P

  Hướng dẫn lọc dữ liệu có hình ảnh trong Excel - Filter ảnh

  Hướng dẫn lọc dữ liệu có hình ảnh trong Excel - Filter ảnh
 3. N

  [Lọc dữ liệu] Giữa 2 cột A và B, cột B có dữ liệu trùng với cột A.

  Chào mọi người, hôm này mình có một vấn đề muốn hỏi mọi người, ví dụ mình có 2 cột sau A B 1 1 1 2 1 1 3 2 2 4 2 2 5 2 2 6 3 3 7 3 3 8 3 3 9 4 4 10 4 4 11 4 6 12 6 6 13 6 8 14 7 7 15 7 7 16 7 17 8 70 59 Mọi người có thể...