lợi ích của hóa đơn điện tử

  1. xanha78

    SO SÁNH LỢI ÍCH HÓA ĐƠN GIẤY VÀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

    SO SÁNH VỀ HÓA ĐƠN GIẤY VÀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-Invoice sẽ đưa ra một số so sánh về lợi ích của Hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy để Khách hàng thấy rõ hơn những tiện ích mà Hóa đơn điện tử mang lại. STT Nội dung Hóa đơn đặt in Hóa đơn điện tử 1Số lần Mua và đăng ký sử dụng.Theo số lần thông báo...