liên thông học viện tài chính

  1. T

    Liên thông học viện tài chính năm 2017

    TB Tuyển sinh hệ Liên thông ĐH khoá 20 (đợt 1) - năm 2017 Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo ĐH và CĐ theo hệ thống tín chỉ; Căn cứ Thông tư 08/TT- BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào...