nợ dài hạn tới hạn trả

  1. mrtoanzaizai

    PHÂN LOẠI NHẦM NỢ DÀI HẠN

    Chào các anh chị ! Bên em áp dụng TT200 dùng pm riêng Công ty em 31/12/2015 có hạch toán Nợ dài hạn tới hạn trả 2016 N34121/C34112 : 5,8 tỉ ( Thuê mua tài chính ngoại thương) ( Số tiền nợ gốc phải trả trong năm 2016) Tới 30/6/2016 khi có kiểm toán độc lập(Bên em niêm yết sàn upcom) do mới...