nhap xuat ton kho excel

  1. H

    Phần mềm nhập xuất tồn đơn giản

    Phần mềm nhập xuất tồn đơn giản bảng nâng cấp, có in phiếu nhập, in phiếu xuất. https://drive.google.com/file/d/0B8-bSrJWv6eIRE5JQ25FT3ZpRHc/view?usp=sharing Bảng cập nhật mới nhất.