nop thue qua mang

  1. D

    Giấy nộp thuế vào NSNN (ộp thuế online, uỷ quyền nộp qua Ngân hàng)

    Em đọc Thông tư 132/2018, Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ, ở "Điều 15. Chứng từ kế toán" có yêu cầu doanh nghiệp phải có "Giấy nộp thuế vào NSNN". Em nộp thuế tại http://nopthue.gdt.gov.vn và uỷ quyền nộp qua Ngân hàng TMCP đã đăng ký. Vậy để đáp ứng được quy định, em lấy đâu ra...