phanmemquanlynhansu

  1. K

    Tomahosoft - Giải pháp quản lý hiệu quả cho kế toán kho

    Bán hàng một trong những công việc được đánh giá là khó khăn nhất và quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp nhưng để đạt được mục tiêu doanh thu đề ra, mang đến sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng cần có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các bộ phận, phòng ban,… Trong đó hoạt động...