phần mềm quản lý

  1. H

    Quản lý công việc - Dự án hiệu quả cho các nhà quản lý

    Việc quản lý 10 nhân sự có thể là một việc đơn giản nhưng nếu doanh nghiệp bạn với hàng trăm nhân sự, một lượng lớn công việc bắt buộc cấp lãnh đạo phải theo dõi sát sao và bao quát được mọi hoạt động của công ty thì đó là vấn đề không hề đơn giản, doanh nghiệp cần tìm ra phương pháp quản lý...
  2. K

    Giải pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả cho doanh nghiệp - Tomaho ERP

    ERP là một giải pháp phần mềm ra đời đã khá lâu với mục đích hỗ trợ việc quản trị một công ty. Phần mềm này không sử dụng cho một cá nhân nào mà sẽ giúp đỡ doanh nghiệp trong công tác quản lý toàn bộ hoạt động của công ty. Chức năng chính của ERP đó là tích hợp tất cả mọi phòng ban, mọi chức...