quanphatthumuaphelieunhom

  1. quanphatplnhom

    Phế liệu và phế thải khác nhau như thế nào?

    Nhiều khả năng xác định phế liệu và phế thải theo 3 tiêu chuẩn sau : Các điều để tạo nên phế liệu hoặc phế thải Phế liệu : là những chất liệu, kết quả hiện hữu dưới dạng vật thể, có khả năng, đã được sắp xếp và quyết định. Phế thải : là những vật chất hiện hữu dưới dạng rắn, lỏng , khí. Các...