quy định mới về hoạt động khuyến mại

  1. H

    Quy định mới về hoạt động khuyến mại

    Tại Hội thảo cập nhật chính sách thuế định kỳ ngày 30/6/2018, Cán bộ điểm tin đã điểm tin một số điểm trong quy định mới về hoạt động khuyến mại (quy định chi tiết tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018) Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về một số hoạt động xúc tiến...