sử dụng hàm excel làm thẻ kho

  1. thinhvd

    Thẻ kho Excel tự động 1 sheet cho tất cả kho và mã hàng

    Video hướng dẫn