sổ phân bổ hóa đơn

  1. H

    Mẫu sổ phân bổ hóa đơn cho các chi nhánh

    Các anh chị ơi, giúp em với. Em đang cần mẫu sổ phân bổ hóa đơn cho các chi nhánh, vì nhà em có 2 chi nhánh nữa, nhà em là trụ sở chính, chi nhánh dùng chung mẫu hóa đơn với trụ sở chính. Và cái sổ phân bổ này có phải báo cáo lên cơ quan thuế không, hay chỉ để tại doanh nghiệp để theo dõi...