sai

  1. Én Nhỏ

    Hóa đơn viết sai thế này nhận đc không mọi người

    Hóa đơn viết từ 03/10 giờ xử lý thế nào ạ, mọi ng chỉ giáo giùm với