sales contract

  1. K

    thanh toán trả trước không theo Sales Contract

    xin nhờ các tiền bối có kinh nghiệm về lĩnh vực xuất nhập khẩu giúp đỡ vấn đề là việc thanh toán trả trước cho đối tác nước ngoài theo TTR, tổng giá trị cần thanh toán là 132,600.00USD, thanh toán lần 1 là 37,600USD (cái này trong hợp đồng có ghi rõ) đoạn này trong hợp đồng bằng tiếng anh là...