#taisancodinh #phanmemfast #fast

  1. A

    Khấu hao tài sản cố định

    Anh chị giúp em với ạ! Em vừa ra trường và vừa được nhận vào làm kế toán tại 1 công ty. Công ty em sử dụng phần mềm Fast. Em muốn khai báo mới tài sản cố định để theo dõi thông tin tài sản, thời gian phân bổ khấu hao. Trên phần mềm Fast, em đã thực hiện như sau: Vào phân hệ Tài sản cố định ->...