tạm ứng; khác niên độ

  1. meoluoi489

    SAI SÓT TRONG QUYẾT TOÁN TẠM ỨNG

    Em rà soát lại số dư 141 có phát hiện hạch toán thiếu bút toán quyết toán tạm ứng năm 2016, giờ em hạch toán bổ sung vào năm 2017 được k ạ?? Cụ thể là Năm 2016: Tạm ứng: Nợ 141/có 1111: 3.000.0000 Cuối năm 2016: Quyết toán tạm ứng là 3.600.000 thì em mới hạch toán phần chi thêm Nợ 6427/Có 1111...