thẩm định giá

  1. L

    Hạch toán vốn góp sau định giá

    Cty là TNHH nhưng mình quy sang CP để có cổ phiếu nhằm dễ định giá lại. Bên cty mình sau khi định giá lại giá trị vốn góp ban đầu thì có giao dịch thay đổi tỷ lệ góp vốn: + Ông A,B,C,D,E,F có C rút ra. + Ông G và I tham gia vào sau. + Bảng sau tóm tắt thông tin cty như sau: Thông tin trong...