thu hồi và xuất lại hóa đơn

  1. H

    THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ KÊ KHAI VÀ XUẤT LẠI TRONG QUÝ MỚI

    Anh chị kinh nghiệm cho em hỏi chút ạ. Công ty em chuyển địa điểm mà chưa thông báo với cơ quan thuế, mà đã xuất Hóa đơn, Sau đó lên làm việc với cơ quan thuế thì có thông báo là hóa đơn như vậy không hợp lệ, phải hủy bỏ hết hóa đơn đã xuất cho khách hàng kể từ thời điểm chuyển địa điểm đến nay...