#thuế #thue #hoadon

  1. A

    Xử lý kê khai sai Thuế

    Anh chị giúp em với ạ! Công ty em có 1 hóa đơn mua nhà từ Năm 2013. Khi đó, phải thanh toán khi chưa có hóa đơn về nên chị kế toán cũ đã hạch toán trên phần mềm vào thời điểm đó là Nợ TK 211, Nợ 138/Có TK 112. Vào Quý 2/2014, hóa đơn của nghiệp vụ chị ấy đã hạch toán về. Chị ấy xử lý khoản Thuế...