tính hoa hồng cho nhân viên

  1. T

    Tính hoa hồng cho nhân viên kinh doanh

    Cả nhà cho em ý kiến và ai có file cho em xin với ạ. -Công ty em tính hoa hồng cho nhân viên kinh doanh cho từng loại sản phẩm trên số tiền đã thu về. Ai có file cho em xin với ạ. Em cảm ơn.