tnld

  1. M

    Khoản chi cho NLĐ từ giảm quỹ TNLĐ, BNN

    Dear anh,chị,em Theo QĐ 23/2021 của Thủ tướng thì mức đóng Quỹ TNLĐ, BNN bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (giảm từ 0,5% trước đấy), áp dụng từ 1/7/2021 - 30/6/2022. Tuy nhiên, người sử dụng lao động phải hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm mức đóng vào Quỹ TNLĐ, BNN cho NLĐ...