trung tâm tư vấn webketoan

  1. Webketoan Hub

    Hướng dẫn tra cứu nhanh quy định hạch toán một tài khoản

    Hồi xưa mình học thì thầy mình nói rằng: Sau này các em đi làm thì không cần phải nhớ nội dung mà chỉ cần nhớ khi cần thì tra cứu ở đâu. Khi đó việc tra cứu là trên tài liệu giấy, phải nhớ vấn đề đó nằm ở sách nào, tài liệu nào. Bây giờ thì: Trăm năm trong cõi người ta Cái gì không biết thì tra...