trùng

  1. N

    [Lọc dữ liệu] Giữa 2 cột A và B, cột B có dữ liệu trùng với cột A.

    Chào mọi người, hôm này mình có một vấn đề muốn hỏi mọi người, ví dụ mình có 2 cột sau A B 1 1 1 2 1 1 3 2 2 4 2 2 5 2 2 6 3 3 7 3 3 8 3 3 9 4 4 10 4 4 11 4 6 12 6 6 13 6 8 14 7 7 15 7 7 16 7 17 8 70 59 Mọi người có thể...