tư vấn xin gplđ

  1. Nguyenanluat

    Hồ sơ xin GPLĐ cho người nước ngoài

    Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài. Công ty Nguyên An Luật xin hướng dẫn thủ tục và chuẩn bị hồ sơ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau: Căn cứ Nghị Định số 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ Luật Lao Động có hiệu lực ngày 01/04/2016 và Thông Tư số...