van phong chia se quan 1

  1. S

    Kiến thức về Công ty TNHH một thành viên (P2)

    Sau khi hiểu rõ về cách góp vốn và quyền hạn của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, thì kiến thức về nghĩa vụ cũng như cơ cấu của mô hình công ty này cũng là kiến thức quan trọng. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty 1. Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty. 2. Tuân thủ Điều lệ công ty...