vãng lai thu nhập 2 nơi dưới 2 triệu

  1. L

    Khấu trừ tại nguồn đối với thu nhập vãng lai

    Mong anh/chị trả lời giúp em: Đơn vị em là A có hợp đồng giảng dạy (dưới 3 tháng) với cô Lan (có thu nhập chính tại đơn vị B). 1. Khi thanh toán hợp đồng dưới 2 triệu thì đơn vị em có khấu trừ 10% luôn không.? 2. Khoản tiền hỗ trợ đi lại và ăn (không có trong hợp đồng và chưa tính trong khoản...