vốn liên doanh

  1. Tú Trinh Lý

    Em có đề bài hơi rối. Mong anh chị giúp đỡ ( em là sinh viên )

    Nhận vốn liên doanh một tài sản cố định hữu hình có trị giá 35.000.000đ.