wht

  1. J

    Thuế nhà thầu trên khoản lãi vay nước ngoài

    DN mình vay công ty nước ngoài 1 khoản 480.000 USD, lãi suất 10% trả 3 tháng 1 lần. Quý đầu bên mình sẽ phải trả 120.000$ nợ gốc và 12.000$ lãi suất. Khoản lãi này phải chịu thuế TNDN 5%, mình tính như như sau: DT tính thuế TNDN = 12.000/(1-5%)=12.632 $ Thuế nhà thầu phải nộp = 12,632 x 5%...