xăng dầu

  1. T

    Other Phần mềm quản lý bán hàng xăng dầu

    Quản lý bán hàng xăng dầu, Quản lý nhân viên, tiền cơm, hỗ trợ, doanh thu theo số lít bán được... Quản lý trụ bơm, số total, số cơ... Quản lý phiếu xăng dầu, đổi phiếu, ứng tiền, tính tiền nhân viên,... Quản lý thu chi cửa hàng xăng dầu Quản lý báo cáo lãi lỗ, xuất nhập tồn... Phần mềm giao...