Mỗi tuần một chuyên đề

#xuathoadon

  1. C

    Xuất nội dung hóa đơn

    Bên e có đầu vào là " Dịch vụ soạn thảo hồ sơ tự công bố thực phẩm" thì đầu ra bên e xuất giống đầu vào được không hay chỉ xuất "Phí dịch vụ chung chung ạ". Bên e là FWD mã ngành chủ yếu là 5229 ạ
  2. C

    Xuất hóa đơn

    Bên e có đầu vào là " Dịch vụ soạn thảo hồ sơ tự công bố thực phẩm" thì đầu ra bên e xuất giống đầu vào được không hay chỉ xuất "Phí dịch vụ chung chung ạ". Bên e là FWD mã ngành chủ yếu là 5229 ạ