3.4.2

  1. VNPT-BHXH

    HTKK 3.8.6 (cập nhật ngày 25/08/2018 - mới nhất)

    Ngày 25/08/2018 TCT nâng cấp HTKK từ phiên bản 3.8.5 lên phiên bản HTKK 3.8.6. Để tải về, NNT vui lòng http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/HTKK.rar để tải về (link của TCT). Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết nội dung nâng cấp chi tiết. Nguồn: TCT...