Mỗi tuần một chuyên đề

bộ hồ sơ hoàn thuế hàng xuất trả

  1. vietxnk

    Bộ hồ sơ hoàn thuế XK, NK, hoàn thuế TN-TX, hoàn thuế GTGT

    Mẫu số 09 - Công văn đề nghị hoàn thuế XNK Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 hướng dẫn Luật thuế xuất nhập khẩu 107/2016/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.