bảng lương theo sản phẩm

  1. thinhvd

    {Ứng dụng Exce} Tính lương theo sản phẩm

    Những tính năng của file: - Bảng chấm công: Tự động cập nhật ngày, danh sách nhân viên - Nhập sản lượng theo nhân viên: Nhập liệu nhanh nhiều dòng, tự động lấy giá - Nhập tăng giảm lương: Nhập nhanh nhiều dòng, tự động lấy giá - Báo cáo động 2 chiều: Sản lượng - Nhân viên, Lương SP - Nhân viên...