bao hiem bat buoc

  1. V

    TRỪ TIỀN BẢO HIỂM VÀO LƯƠNG NHƯNG KHÔNG ĐÓNG

    Anh ấy làm ở công ty bảo vệ, vị trí công việc là Giám sát đã được hơn 5 năm. Hai tháng trước, anh ấy xin nghỉ việc và đề nghị công ty chốt sổ bảo hiểm mới tá hỏa. Thì ra hơn 5 năm nay công ty không đóng bảo hiểm cho anh, nhưng hàng tháng vẫn trừ tiền bảo...